Informacija apie pacientą

PATVIRTINTA
Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro
vyriausiojo gydytojo 2009 m. rugsėjo 25 d.
įsakymu Nr. 35 V

INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ TEIKIMO KITIEMS ASMENIMS IR INSTITUCIJOMS TVARKA

1. Ši tvarka reglamentuoja VšĮ Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Neringos PSPC) informacijos apie paciento sveikatos būklę, diagnozes ir gydymą, taip pat visos kitos informacijos apie pacientą teikimo kitiems asmenims ir institucijoms sąlygas ir terminus.
2. Užtikrinant paciento teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus.
3. Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą yra konfidenciali net ir po paciento mirties. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą arba jei tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai.
4. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikta tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.
5. Kai pacientas yra praradęs sąmonę ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tik tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.
6. Nepilnamečio paciento atstovai turi teisę susipažinti su nepilnamečio paciento medicinos dokumentais, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimams ir nepilnamečio paciento interesams.
7. Institucijos, norinčios gauti informacijos apie pacientą, Neringos PSPC pateikia raštišką prašymą, antspauduotą ir pasirašytą institucijos vadovo. Prašyme turi būti nurodomas norimos gauti informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas.
8. Prie institucijos prašymo pridedamas raštiškas paciento sutikimas. Kilus abejonių, Neringos PSPC turi teisę tai patikslinti.
9. Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir informacija gali būti suteikta tik tarnybiniais tikslais, neturint raštiško paciento sutikimo:
9.1. sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomas, slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė;
9.2. institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas;
9.3. teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.
10. 9 punkte išvardytos institucijos ar įstaigos pateikia raštišką prašymą, antspauduotą ir pasirašytą institucijos vadovo, kuriame įvardytas juridinis pagrindas informacijai gauti.
11. Neringos PSPC turimą informaciją apie pacientą pateikia ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.
12. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais atvejais (kai reikia pranešti apie nusikaltimą ir pan.) Neringos PSPC informaciją apie pacientą pateikia savo iniciatyva ir be paciento sutikimo.
13. Teikiamą informaciją apie pacientą pasirašo gydantis ar gydęs gydytojas. Lydraštį pasirašo Neringos PSPC vyriausiasis gydytojas ar jo įgaliotas asmuo.
14. Žodžiu (telefonu) informacija apie pacientą neteikiama.
15. Asmenys, pažeidę šią tvarką ar pateikę neteisingą informaciją, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Atnaujinimo data: 2023-11-03